داوود علیزدا: بیشترین سرمایه ثابت کشور مربوط به ساختمان است و در این زمینه گروه خدمات بخش عمده سرمایه گذاری را به ساختمان اختصاص داده است. اما از سال 2016، این بخش با کاهش چشمگیر روبرو شده است. به این ترتیب، بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، کل سرمایه ثابت در حوزه ساخت و ساز نسبت به سال 1396 از سال 96 تاکنون 15 درصد کاهش داشته است و سرمایه ثابت در این بخش هر سال بیش از 2.5 درصد کاهش

تماس با ما