از آن آشتی در قایق خانه و با وساطت علی ریزو دبیر گرفته تا مصاحبه های بعدی مدیر کل و گاه گداری هم نکونام، بوی اتحاد از حرف های دو طرف به وضوح به گوش می رسد، هرچند این وحدت فقط در ظاهر است. که البته باید بیشتر بررسی شود.. وی مشاهده کرد که مشخص است و در آینده شاهد نشانه های آن در عملکرد باشگاه و تیم “استکلال” خواهیم بود. اینکه هیچکس نمی تواند رابطه مدیرعامل و سرمربی را