فرزونا یوری معاون حقوقی سازمان سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه در خصوص وضعیت اخیر واگذاری سهام متوفیان به وراث قانونی اظهار داشت: تحقیقات لازم برای امکان انتقال سرمایه در حال انجام است. . سهام متوفیان بلافاصله پس از تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی آزادسازی به وراث قانونی آنها منتقل می شود. وی بیان کرد: بر اساس تبصره های 2 و 4 ماده 2 این آیین نامه مقرر شده است که شرکت پس انداز مرکزی با دریافت