کشف اولین مجموعه فسیل مهره داران از منطقه گاوکش، شمال خرم آباد

0
79

کشف اولین مجموعه فسیل مهره داران از منطقه گاوکش، شمال خرم آباد و کاربردش برای بازسازی اقلیم دیرینه

سمیه آزادبخت۱، ظهیر حیدری نژاد۲، احداله فاضلی۳، مسعود کیانی۴
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز منطقه ای لرستان، ایلام و مرکزی

چکیده:
مجموعه فسیلهای مهره داران منطقه گاوکش در حین عملیات راه سازی در سه افق رسوبات مارنی با شیب ۱۰ درجه نسبت به شمال کشف شد، ارایه بندی اولیه این فسیلها منجر به شناسایی چهار راسته
— Bovidae (Bos; Gazella); Equidae (Hipparion) Giraffidae.(Giraffa) and Carnivores (understudied)
شد. این فسیلها روشی را برای مقایسه مجموعه فونای میوسن مراغه در شمال غرب ایران و یک الگوی مشابه ای از تنوع زیستی و موقعیت اقلیمی قدیمه در این مناطق به وجود می آورد.فقدان برخی از فسیلها از قبیل هیپاریون برای بررسی از جهات مختلف از جمله مهاجرت خیلی مهم است، تعیین سن این فسیلها نیاز به آنالیز بیشتری از قبیل اورانیوم برای بازسازی همه اسناد تنوع زیستی گدشته و اقلیم دیرینه دارد.

کلید واژه: خرم آباد، آرتیوداکتیلا، پریسیوداکتیلا، کارنیورس، اقلیم دیرینه، محیط زیستی گذشته

دانلود

ارسال پیام شما