مصاحبه با معاون اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان

0
32

– از فعالیتهای این اداره کل در خصوص تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس۱/۲۵۰۰۰در سال۹۳مختصری توضیح بفرمایید؟
– به همت مدیر کل و کارشناسان اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی لرستان در سال۶،۹۳ برگنقشه زمین شناسی در دستور کار قرار گرفت.
مراحل تعریف و اخذ کد پروژه و تعیین مشاور علمی در معاونت زمین شناسی،سازمان زمین شناسیکشور صورت پذیرفت و عملیات میدانی آن شروع شد.
نمونه های اخذشده جهت آنالیز به آزمایشگاه ارسال شده است.
– برنامه شما در سال جاری در خصوص تهیه نقشه های فوق چیست؟
– انشااله با توجه به نیروهای آموزش دیده در بحث تهیه نقشه و همچنین ارتباط موثر صنعت ودانشگاهدر سال۹۴تهیه ۱۰ برگ نقشه،در دستور کار قرار گرفته که پس از تامین اعتبار از سازمان مرکزی عملیاتآنها آغاز خواهد شد.

ارسال پیام شما