مدل‌سازی کمی آب‌زیرزمینی، پتانسیل‌سنجی و پهنه‌بندی فرونشست دشت خرم‌آباد

0
106
آب های زیرزمینی

رخداد فرونشست زمین پدیده ­ای رو به گسترش در بسیاری از نقاط جهان به­ خصوص مناطق خشک و نیمه ­خشک می­باشد. طبق تعریف انسیتو زمین شناسی ایالات متحده، پدیده فرونشست زمین شامل فروریزش یا نشست رو به پایین سطح زمین است که می تواند دارای بردار جابجایی افقی اندکی باشد؛ این پدیده به عنوان یک مخاطره طبیعى ممکن است به صورت طبیعى یا در اثر فعالیت بشر ایجاد شود (Allen, 1984).

دو نوع فرونشست زمین به طور کلی وجود دارد؛ طبیعی و بشرزاد. نوع طبیعی شامل فعالیت عای تکتونیکی و ولکانیکی می باشد و نرخ آن به ندرت از یک سانتیمتر در سال تجاوز می کند، اما نوع نرخ بشرزاد به بیش از ۵۰ سانتیمتر در سال نیز می رسد ( dolan & Grant Goodell, 1986).

بطورکلی از نشست می توان تحت عنوان حرکات زمین یاد کرد که در اثر برداشت زیاد آب ایجاد می شود که به تحکیم رسوبات نسبت داده می شود. تحکیم یک نتیجه ای از افزایش استرس موثر می باشد. فشار کل در نهشته های اشباع یا کمی اشباع توسط ساختمان دانه ها و آب روزنه ای تحمل می شود (Bell, 1987 ).

دانلود

ارسال پیام شما