استان ایلام بازهم لرزید

0
12
زمین لرزه ایلام

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز لرستان بامداد امروزدر ادامه زمین لرزه اصلی روز دوشنبه مورخ ۹۳/۵/۲۷، پس لرزه هایی با بزرگای متفاوت در مقیاس ریشتر که بزرگترین آن ۴/۳ریشتربود،ساعت ۰۳:۱۵:۱۵ به عمق کانونی ۱۱ کیلومتر به وقوع پیوست،پس لرزه ها همچنان در منطقه ادامه دارد.

منطقهعمق
(کیلومتر)
طول جغرافیایی
(درجه – شرقی)
عرض جغرافیایی
(درجه – شمالی)
بزرگیزمان وقوع به
وقت محلی
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۱۸۳۲.۷۳۲۲.۹۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۲:۰۳:۴۰.۲
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۹۴۳۲.۸۴۳۲.۳۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۱:۵۶:۱۰.۳
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۷۸۷۳۲.۸۶۴۲.۷۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۱:۲۷:۳۴.۳
مورموری، ایلام۹.۱۴۷.۷۸۹۳۲.۸۳۷۲.۲۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۱:۲۶:۳۹.۱
مورموری، ایلام۸.۷۴۷.۶۲۸۳۲.۵۲۴۲.۷۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۱:۲۲:۰۱.۴
مورموری، ایلام۸.۷۴۷.۵۵۶۳۲.۷۲۸۳.۱۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۱:۱۳:۴۲.۴
دهلران، ایلام۷.۰۴۷.۴۵۱۳۲.۷۱۴۲.۳۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۱:۰۴:۳۱.۹
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۷۸۴۳۲.۵۵۴۲.۴۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۰:۴۰:۰۰.۳
مورموری، ایلام۹.۱۴۷.۶۰۴۳۲.۶۳۰۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۱۰:۲۳:۰۰.۲
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۴۱۳۲.۷۲۶۲.۱۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۹:۴۰:۰۶.۶
مورموری، ایلام۱۲.۰۴۷.۷۷۷۳۲.۵۳۱۲.۳۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۹:۳۶:۰۳.۹
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۷۲۸۳۲.۷۵۴۲.۰۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۹:۲۶:۳۱.۸
مورموری، ایلام۱۰.۲۴۷.۸۲۸۳۲.۶۵۷۲.۲۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۹:۲۱:۳۰.۰
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۹۱۲۳۲.۷۱۸۲.۸۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۸:۴۸:۳۳.۳
مورموری، ایلام۱۲.۰۴۷.۹۴۰۳۲.۵۸۹۲.۷۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۸:۱۳:۲۶.۵
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۶۲۸۳۲.۶۹۳۳.۴۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۸:۱۰:۳۹.۳
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۲۹۳۲.۶۶۰۲.۹۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۸:۰۰:۱۷.۰
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۲۶۳۲.۷۴۳۳.۴۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۷:۴۸:۵۲.۵
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۱۴۳۲.۴۶۸۲.۹۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۷:۲۳:۴۷.۷
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۸۱۵۳۲.۵۳۹۳.۴۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۷:۱۲:۳۶.۸
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۶۷۹۳۲.۶۸۲۳.۱۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۶:۵۸:۲۰.۴
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۷۸۳۲.۷۵۵۲.۸۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۶:۵۶:۱۹.۰
دهلران، ایلام۸.۰۴۷.۳۷۷۳۲.۷۱۹۲.۷۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۶:۴۸:۱۲.۱
مورموری، ایلام۱۴.۶۴۷.۸۰۳۳۲.۴۹۷۲.۵۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۶:۲۰:۳۷.۴
مورموری، ایلام۱۰.۶۴۷.۵۰۱۳۲.۷۲۵۲.۹۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۴:۵۵:۳۳.۹
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۷۸۱۳۲.۶۸۵۲.۷۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۴:۵۲:۲۸.۳
دهلران، ایلام۸.۰۴۷.۴۲۷۳۲.۷۸۹۳.۹۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۳:۵۹:۵۱.۲
مورموری، ایلام۷.۳۴۷.۷۰۸۳۲.۶۲۷۲.۲۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۳:۴۸:۳۴.۷
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۸۶۳۳۲.۶۸۲۲.۵۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۳:۳۹:۳۵.۰
دهلران، ایلام۹.۱۴۷.۴۶۰۳۲.۷۳۷۲.۷۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۳:۳۵:۰۸.۰
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۰۹۳۲.۷۰۴۲.۵۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۳:۱۵:۱۵.۲
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۷۲۰۳۲.۵۳۳۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۳:۰۸:۵۷.۹
دهلران، ایلام۸.۷۴۷.۴۱۷۳۲.۶۹۷۴.۳۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۳:۰۳:۴۲.۴
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۷۹۳۳۲.۶۶۰۳.۲۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۲:۲۸:۱۶.۴
مورموری، ایلام۱۵.۸۴۷.۵۲۹۳۲.۶۷۳۳.۳۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۲:۱۸:۳۹.۷
دهلران، ایلام۱۰.۰۴۷.۳۹۷۳۲.۶۷۰۲.۶۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۱:۴۸:۴۸.۶
مورموری، ایلام۲۰.۱۴۷.۶۶۰۳۲.۶۴۱۳.۴۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۰:۵۱:۳۷.۸
مورموری، ایلام۱۲.۰۴۷.۴۸۵۳۲.۶۸۰۲.۵۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۰:۴۴:۱۲.۵
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۵۳۳۳۲.۶۳۹۲.۸۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۰:۳۶:۳۶.۵
مورموری، ایلام۱۰.۰۴۷.۵۱۰۳۲.۶۹۶۲.۴۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۰:۱۲:۴۲.۸
مورموری، ایلام۸.۰۴۷.۴۶۸۳۲.۷۶۶۳.۸۱۳۹۳-۰۵-۳۰ ۰۰:۰۱:۱۴.۳

ارسال پیام شما